- حضور شهردار اصفهان در برنامه تلویزیونی اینجا اصفهان حضور شهردار اصفهان در برنامه تلویزیونی اینجا اصفهان
 ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۱ تير ساعت 0 و 0 دقیقه
حضور شهردار اصفهان در برنامه تلویزیونی اینجا اصفهان